Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP


Wstęp deklaracji

Bursa Szkolna w Miechowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/bswmiechowie 

Dane teleadresowe jednostki:

Adres korespondencyjny: ul.Sienkiewicza 27a, 32-200 Miechów

Telefon/fax: +48 413831100

E-mail: bursa_miechow@o2.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-04

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Zamieszczone na stronie podmiotowej BIP dokumenty nie są dostępne cyfrowo w całości; zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do bieżących zadań Bursy Szkolnej w Miechowie
  • Niektóre z zamieszczonych na stronie podmiotowej BIP informacji publicznych, w formie załączników, są w formie skanów


Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • mapa strony
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-10-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeszkolonego pracownika Bursy Szkolnej w Miechowie

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 2022-03-08

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: mgr Edyta Król 
e-mail: bursa_miechow@o2.pl 
Telefon: +48 413831100

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

  1. główne – drzwi szerokie, po wejściu są schody
  2. boczne – posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo, drzwi szerokie, dzwonek na odpowiedniej wysokości

Dla osób z niepełnosprawnością dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych również znajduje się na parterze budynku.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content